Patrons

Shri Purushottamdas Pasari
Chairman, Shri Vaishnav Group of Trusts and
Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore

Shri Devendra Kumar Muchhal
Chairman, Shri Vaishnav Institute of Management, Indore

Shri Vishnu Pasari
Secretary, Shri Vaishnav Institute of Management, Indore

Mentor

Dr. Upinder Dhar
Vice Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore

Chairperson

Dr. George Thomas
Director & IQAC Chairman, Shri Vaishnav Institute of Management, Indore

Co-Chairperson

Dr. Kshama Paithankar, IQAC Coordinator
kshama.paithankar@svimi.org
+91 9406803431

Dr. Abhijeet Chatterjee
chatterjee@svimi.org
+91 9424881103

Dr. Deepa Katiyal
deepa.katiyal@svimi.org
+91 9425308254

Convenors Organizing Committee
Dr. Pragya Sharma
Dr. Megha Jain
Dr. Ekta Agrawal
Dr. Abhikriti Shukla
Dr. Jagdish Sharma
Ms. Shruti Pustake
Dr. Kratika Neema
SVIM, Indore Copyright @ 2021