Patrons

Shri Purushottamdas Pasari
Shri Vaishnav Group of Trusts
Chancellor
Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore

Shri Devendra Kumar Muchhal
Chairman
Shri Vaishnav Institute of Management, Indore

Shri Vishnu Pasari
Secretary
Shri Vaishnav Institute of Management, Indore

Mentor

Dr. Upinder Dhar
Vice Chancellor
Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore

Chairperson

Dr. George Thomas
Director
Shri Vaishnav Institute of Management, Indore

Convenors

Dr. Kshama Paithankar
kshama.paithankar@svimi.org
+91 9406803431

Dr. Abhijeet Chatterjee
chatterjee@svimi.org
+91 9424881103

Co-Convenors Organizing Committee
Dr. Jayesh Tiwari
Dr. Uttam Rao Jagtap
Dr. Sandeep Malu
Dr. Deepa Katiyal
Dr. Ekta Agrawal
Dr. Jitendra Jain
Dr. Abhikrati Shukla
Dr. Megha Jain
Dr. Bharti Agrawal
SVIM, Indore Copyright @ 2021